سری کامل فیلمهای آموزشی شطرنج Fritz Trainer all DVD

سری کامل آموزش شطرنج تحت نرم افزار فریتز +فیلم آموزش حرفه ای شطرنج برای همه سطوح آموزش شطرنج Chessbase Fritz Trainer all DVD
120,000 85,000تومان
این مجموعه شامل 350 مجموعه آموزش شطرنج تحت نرم افزار فریتز و چس بیس می باشد که به منظور کاهش حجم تصویر شخص آموزش دهنده حذف و به صورت صوتی در نرم افزار بارگذاری می شود با توجه به اینکه تمام آموزش ها بر روی برد شطرنج در نرم افزار انجام می شود این حذف تصویر هیچ گونه خللی در امر آموزش به وجود نیاورده است  در6 دی وی دی آموزشی ارائه می شود 
بهمراه محصولات جدید chessbase 2015

 ،،،،،Chessbase_Fritz_Trainer_DVD_1

 1. Aagaard - Attacking Chess
 2. Aagaard - Basic Positional Ideas
 3. Aagaard - Queen s Indian Defence - The easy way (SDVL16bit)
 4. Aagaard - The Nimzoindian Defence - The easy way
 5. Anand - My Career 1
 6. Anand - My Career 2
 7. Ashley - The Secret to Chess (SDVL16bit audio)
 8. Ashley - What GMs Don t See Vol.1 - Protected Squares
 9. Ashley - What GMs Don t See Vol.2 - Discovered Attack (SDVL)
 10. Ashley - What GMs Don t see Vol.3 - Summaty and test-SDVL
 11. Becker, Mueller - Ask the Pieces - SDVL16
 12. Bojkov - Attacking with the Pirc SDVL
 13. Bojkov - Chess Highways-SDVL
 14. Bojkov - Meet the English Opening in 60 Minutes - SDVL
 15. Bojkov - Meeting the Alekhine-The Classical Way in 60min-SDVL32
 16. Bojkov - Meeting the Pirc Defence - The classical way, - SDVL
 17. Bojkov - Modern King s Indian with ...Na6
 18. Bojkov - No Need to Fear the Qd6 Scandinavian SDVL16
 19. Bojkov - The English Defence SDVL
 20. Bojkov - Try the Sicilian Kalashnikov - SDVL
 21. Bojkov - Unorthodox against the French Winawer in 60 min-SDVL
 22. Bologan - Beating the Sicilian A Grandmaster s repertoire Vol.1 (SDVL)
 23. Bologan - Beating the Sicilian Vol. 2 (SDVL16bit)
 24. Bologan - Beating the Sicilian Vol.3 (SDVL16kbps)
 25. Bologan - English 1.c4 c5 for Black-SDVL
 26. Bologan - English 1.c4 e5 for Black-SDVL
 27. Bologan - Fighting Philidor
 28. Bologan - Fit for the French (SDVL16bit)
 29. Bologan - How to tame the Alekhine, Scandinavian and Pirc SDVL
 30. Bologan - Never too late for the Nimzo-Indian-SDVL
 31. Bologan - The Caro-Kann Bologan - The Catalan A complete repertoire for White!
 32. Bologan - The Chebanenko-Still improved-SDVL
 33. Bologan - The Fighting Philidor Bologan - The King s Indian (SDVL 16 bit)
 34. Bologan - The Sicilian Rossolimo for White (SDVL16bit)
 35. Bologan - Winning with the Ruy Lopez Vol. 2-Stein., Anti-Marshall, Open &،،،،، Co-SDVL
 36. Bologan - Winning with the Ruy Lopez Vol. 3-Main Variations-SDVL
 37. Bologan - Winning with the Ruy Lopez Vol. 1 - Berlin Wall and others-SDVL
 38. Chessbase Tutorials Openings Vol. 1-The Open Games-SDVL
 39. ChessBase Tutorials Vol. 2 - Semi Open Games [English]
 40. ChessBase Tutorials Vol. 3 - Queen s Gambit and Queen s Pawn Game
 41. ChessBase Tutorials Vol. 4 - Indian Defences- SDVL
 42. ChessBase Tutorials Vol. 5 - Flank Openings
 43. Chevannes - Chess for Novices
 44. Chevannes - Chess for Novices Vol. 2 -SDVL
 45. Collins - 1.e4 Repertoire
 46. Collins - Know The Terrain Vol. 1 - Carlsbad
 47. Collins - Know The Terrain Vol. 2 - The Capablanca Structure (SDVL)16bit
 48. Collins - Know the Terrain Vol. 3 Central Majority (SDVL)
 49. Collins - Know the Terrain Vol. 4 SDVL
 50. Collins - Know the Terrain Vol. 5
 51. Collins - Learn from the open games-SDVL
 52. Collins - The Korchnoi Gambit against the French (SDVL16bit)
 53. Collins - The Queens Gambit Accepted - A Repertoire For Black
 54. fritz trainer-e4 for the creative attacker

 1.  ،،،،،
 2.  ،،،،،Chessbase_Fritz_Trainer_DVD_2
 3. Andrew Martin - The ABC of Alekhine
 4. CBFT-DK-Power Play 21-SDVL16
 5. Danielsen - A Clear Program to Fight the Panov Attack (60min - SDVL)
 6. Danielsen - An effective way of meeting the 6. Ne5 Slav SDVL
 7. Danielsen - No need to fear the Slav Exchange Variation in 60 minutes-SDVL
 8. Danielsen - Pressing straight away-The London System in 60 min-SDVL
 9. Danielsen - The Benko Gambit with g3 SDVL
 10. Danielsen - The Slav Against the Reti in 60min-SDVL16
 11.  ،،،،،
 12. Davies - 1. e4 for the creative attacker (SDVL16bit)
 13. Davies - 1...e6 A Solid Repertoire against 1.d4 and 1.e4 (SDVL16bit)
 14. Davies - A Bury Person s Repertoire (2009)-SDVL
 15. Davies - Attack with the Modern Italian (SDVL16bit)
 16. Davies - Bamboozle Your Opponents with 1.g3!
 17. Davies - Build a 1.d4 Repertoire
 18. Davies - Chess for Scoundrels (SDVL16bit)
 19. Davies - Classical Steinitz French With 5.Nf3 60min
 20. Davies - Closed Sicilian (SDVL)
 21. Davies - Colle ،،،،،
 22. Davies - d6 Universal (SDVL16bit)
 23. Davies - French Defence Strategy
 24. Davies - How to Beat Younger Players (SDVL16bit)
 25. Davies - King s Indian Attack (SDVL16bit)
 26. Davies - Pirc Defence
 27. Davies - Play the exchange variation against the Caro-Kann in 60 min-SDVL
 28. Davies - QGD Exchange Variation Davies - Scotch
 29. Davies - The Accelerated Dragon (SDVL16bit)
 30. Davies - The English Opening (SDVL16bit)
 31. Davies - The f4 sicilian
 32. Davies - The London System (SDVL)
 33. Davies - The Nimzowitsch-Larsen Attack - SDVL
 34. Davies - The Tarrasch Defence (SDVL)
 35. Davies - The Torre Attack (SDVL 16 bit)
 36. Davies - The Vienna with 3.f4 (SDVL 39.6 MB)
 37. Davies - Tricks &،،،،، Traps Vol.1 (SDVL)
 38. Davies - Tricks &،،،،، Traps Vol.2 - 1.d4
 39. Davies - Tricks &،،،،، Traps Vol.3 - In the Flank Openings (SDVL 16 bit)
 40.  ،،،،،
 41. Ftacnik - 1.Nf3-A variable Repertoire for White-SDVL
 42. Ftacnik - 1000x Checkmate-English SDVL
 43. Ftacnik - An ambitious setup against the Benoni in 60min-SDVL
 44. Ftacnik - Classical 1.d4 Repetoire
 45. Ftacnik - The English Hedgehog-SDVL
 46. Ftacnik - The Gruenfeld Defense
 47. Ftacnik - The Grunfeld Main Line in 60min-SDVL
 48. Ftacnik - The Scheveningen Sicilian
 49.  ،،،،،
 50. Grivas - Chess Epertise Step by Step Vol.1
 51. Grivas - Chess Expertise Step By Step Vol.2 - Mastering Strategy
 52. Grivas - Chess Expertise Step by Step Vol.3 - Rook Handling
 53. Grivas - Chess Expertise Step by Step Vol.4 Endgame Magic - SDVL
 54.  ،،،،،
 55. Gustafsson - Repertoire for Black against 1.e4 - The Marshall Attack
 56. Gustafsson - Repertoire for Black against 1.e4 Vol.2 (Open games)
 57.  ،،،،،
 58. Hort - Facing the World Champions-SDVL
 59.  ،،،،،
 60. Kasimdzhanov - A World Champion s guide to the King s Indian - (SDVL16bit) Kasimdzhanov - A World Champion s Guide to the King s Indian (2nd Edition)
 61. Kasimdzhanov - A World champion s guide to the Petroff
 62. Kasimdzhanov - Albin s Countergambit (SDVL16bit)
 63. Kasimdzhanov - Anti-Moscow gambit for experts ،،،،،
 64. Kasimdzhanov - Attacking the King for Experts (SDVL16bit)
 65. Kasimdzhanov - Beat The Slav The Classical Way in 60min
 66. Kasimdzhanov - Beating The French (Vol. 1)(SDVL16bit)
 67. Kasimdzhanov - Beating The French (Vol. 2)(SDVL16bit)
 68. Kasimdzhanov - Beating The French (Vol. 3) (SDVL 16bit)
 69. Kasimdzhanov - Endgam. for Experts (SDVL 16bit)
 70. Kasimdzhanov - Meet the Nimzo-Indian with 4.Qc2
 71. Kasimdzhanov - Strategy Step by Step
 72. Kasimdzhanov - The Path to Tactical Strength (SDVL 16bit)
 73. Kasimdzhanov - The Power of Tactics
 74.  ،،،،،
 75.  ،،،،،

 1.  ،،،،،
 2.  ،،،،،Chessbase Fritz Trainer DVD 3
 3.  
 4. Kasparov - How to Play the Queen s Gambit - SDVL
 5. Kasparov - QGD 16bit
 6.  ،،،،،
 7. King - Chessbase Tutorials - Starting Chess-SDVL
 8.  ،،،،،
 9.  ،،،،،
 10. Kortchnoi - My Life for Chess Vol 1-2
 11.  ،،،،،
 12. Kramnik - My Path to the Top
 13.  ،،،،،
 14. Kritz - Being Safe With the Berlin Defense in 60 Minutes
 15. Kritz - Countering with the Chebanenko Slav (SDVL)
 16. Kritz - Play it safe, play the Petroff -SDVL
 17. Kritz - Safe and active with the Dutch Stonewall -SDVL
 18.  ،،،،،
 19. Lilov - Attacking a king which has castled short-SDVL
 20. Lilov - Flank Attacks SDVL
 21. Lilov - Gambit Opening Repertoire -SDVL
 22. Lilov - Opening Repertoire for the Positional Player -SDVL
 23. Lilov - Queen s Gambit Accepted -SDVL
 24. Lilov - Secret Weapon Four Knights Game SDVL16
 25. Lilov - Tactics-from Basics to Brilliance Vol.1
 26. Lilov - Tactics-from Basics to Brilliance Vol.2
 27. Lilov - Tactics-From Basics to Brilliance Vol.3
 28. Lilov - Tactics-From Basics to Brilliance Vol.4
 29. Lilov - The Botvinnik System in the English opening-60 min-SDVL
 30. Lilov - The Dutch Stonewall-SDVL
 31. Lilov - The Sicilian Kan Variation-SDVL
 32. Lilov - Unorthodox Chess Openings (SDVL)
 33.  ،،،،،
 34. Lorin DCosta - Chess Prodigies Uncovered - Sergey Karjakin-BP-MP4
 35.  ،،،،،
 36. Martin - A Waiting Game in the Queen s Indian 7...Na6 in 60min-SDV...
 37. Martin - ABC of Alekhine 2nd Edition (SDVL)
 38. Martin - Enter 1.f4, Bird s Opening!
 39. Martin - First step in techniques-SDVL
 40. Martin - First steps In Attack (SDVL)
 41. Martin - First steps in Gambits and Sacrifices-SDVL
 42. Martin - First Steps In Opening Play-SDVL
 43. Martin - First Steps in Strategy-SDVL
 44. Martin - First steps in the Positional Play-SDVL
 45. Martin - First Steps to Defence - RESTORE
 46. Martin - O Kelly Sicilain
 47. Martin - Open Ruy Lopez
 48. Martin - Play 6.Bg5 in the Saemisch variation in 60 min-SDVL
 49. Martin - Ruy Lopez
 50. Martin - Systems against Queen s Pawn Openings (SDVL)
 51. Martin - The ABC of the Vienna (SDVL)
 52. Martin - The ABC of Chess Openings 2nd edition
 53. Martin - The ABC of the Anti-Dutch (SDVL16bit)
 54. Martin - The ABC of the Benko
 55. Martin - The ABC of the Benko Gambit 2nd Edition
 56. Martin - The ABC of the Bogo Indian-SDVL16
 57. Martin - The ABC of the Budapest Gambit-SDVL
 58. Martin - The ABC of the Caro Kann-SDVL
 59. Martin - The ABC Of The Classical Dutch-SDVL
 60. Martin - The ABC of the Czech Benoni
 61. Martin - The ABC of the Evan s Gambit (SDVL16bit)
 62. Martin - The ABC of The King s Indian 2nd edition
 63. Martin - The ABC of the Leningrad Dutch (SDVL16bit)
 64. Martin - The ABC of the Modern Benoni
 65. Martin - The ABC of the Modern Slav 2nd Edition-SDVL
 66. Martin - The ABC of the Ruy Lopez 2E SDVL 72MB
 67. Martin - The ABC of the Sicilian Dragon (SDVL16bit)
 68. Martin - The Basics of Winning Chess (SDVL)
 69. Martin - The Queens Gambit Declined
 70. Martin - The Scandinavian-The easy way-2nd-SDVL
 71. Martin - The Trompowsky - The easy way - 2nd Edition(SDVL)
 72.  ،،،،،
 73. Meyer, Mueller - The Magic of Chess Tactics

 ،،،،،

 1.  ،،،،،Chessbase_Fritz_Trainer_DVD_4
 2. Mikhalchishin - 1. e4 e5 active repertoire for Black-SDVL
 3. Mikhalchishin - Bishop Against Knight-60 Min-SDVL
 4. Mikhalchishin - Decision Making in Chess (SDVL16bit)
 5. Mikhalchishin - Fighting the Grunfeld with g3 -SDVL
 6. Mikhalchishin - Play the King s Indian Defence with g3 in 60 minutes - SDVL
 7. Mikhalchishin - Power of Exchange (16bit audio)
 8. Mikhalchishin - Power of Planning (SDVL16bit)
 9. Mikhalchishin - Strategy 5-Winning Methods of Great Players-SDVL
 10. Mikhalchishin - Strategy University vol.l
 11. Mikhalchishin - Strategy University vol.2
 12. Mikhalchishin - Strategy University Vol.3 - Pawn Sacrifice ESDVI,
 13. Mikhalchishin - Strategy University vol.4 -The Technique Of Realising The Win-SDVL
 14. Mikhalchishin - The Arkhangels
 15. Mikhalchishin - The King in the center in 60min (SDVL16bit audio)
 16. Mikhalchishin - The secret weapons of the champions (SDVL16bit)
 17. Mikhalchishin - Winning Structurm (SDVL16bit)
 18.  ،،،،،
 19.  ،،،،،
 20. Ramirez - Attacking with the Benko Gambit -SDVL
 21. Ramirez - Attacking with the Benko Pa. SDVL
 22. Ramirez - The Reti-A Flexible Attacking Opening-SDVL32
 23.  ،،،،،
 24. Ris - Attacking the Semi-Slav with g3 in 60 min-SDVL
 25. Ris - Fighting for the initiative with the Fajarowicz Gambit-SDVL
 26.  ،،،،،
 27. Seirawan - My Best Games (SDVL)
 28.  ،،،،،
 29. Shirov - And Action! How to crown positional play by tactics-SDVL
 30. Shirov - Beating the Berlin Defense - SDVL
 31. Shirov - Endgame Fireworks Shirov - French Winawer
 32. Shirov - Guide to the Tkachiev Ruy Lopez
 33. Shirov - My Best Games in the Caro Kann Defence (SDVL 16bit)
 34. Shirov - My best games in the Gruenfeld
 35. Shirov - My Best Games in the Kings Indian
 36. Shirov - My Be. Games in the Nimzo Indian
 37. Shirov - My best games in the Petroff Defence (SDVL16bit)
 38. Shirov - My Best Games In The Sicilian
 39. Shirov - My best games in the Sicilian Najdorf
 40. Shirov - My Be. Games in the Slav &،،،،، Semi-Slav (SDVL16bit)
 41. Shirov - My best games in the Spanish Vol. 3 (SDVL16bit)
 42. Shirov - My best games in the Sveshnikov (SDVL16bit)
 43. Shirov - My Best Games with Black (SDVL16bit)
 44. Shirov - Sicilian Najdorf 6.Bg5
 45. Shirov - Sicilian with Bb5
 46. Shirov - Spanish Vol.1-SDVL
 47. Shirov - Spanish Vol.2-SDVL
 48. Shirov - The Advance Caro-Kann - 2nd edition (SDVL)
 49. Shirov - The Philidor Defence (SDVL16bit)
 50. Shirov - The Slav and Semi-Slav Revisited
 51.  ،،،،،
 52. Short - Greatest Hits Volume 1 (SDVL16bit)
 53. Short - Greate. Hits Volume 2 (SDVL16bit)
 54.  ،،،،،
 55. Tiviakov - Alapin SDVL
 56. Tiviakov - Attacking with the Italian Game and the Ruy Lopez - SDVL
 57. Tiviakov - How to combat rare lines as Black-BP-MP4
 58. Tiviakov - Maroczy system
 59. Tiviakov - No Fear Of 1.d4! Vol.01 - Catalan And Queens Indian
 60. Tiviakov - No Fear Of 1.d4! Vol.02 - Nimzo-Indian - SDVL
 61. Tiviakov - Scandinavian With 3...Qd6
 62.  ،،،،،
 63. Trent - Winning with the Fantasy Variation in 60 minutes
 64. Trent - Smith-Morra Gambit (SDVL)
 65. Trent - Two Knights Defence (SDVL)
 66.  ،،،،،
 67. van Wely - An Anti Sicilian Repertoire in 60 min-SDVL
 68. van Wely - Fighting Against The Kings Indian - 60min
 69. van Wely - Play the Sicilian Najdorf in 60 min. (SDVL)
 70. van Wely - The Botvinnik and Moscow variation (SDVL 16bit)
 71. Van Wely - The Sicilian Sveshnikov
 72.  ،،،،،
 73. Wells - Strategy and Tactics 16bit-SVDL 27MB
 74.  ،،،،،
 75. Ziegler - Modern Benoni - SDVL
 76. Ziegler - The Art of the Exchange Sacrifice-SDVL
 77. Ziegler - The French Defence

 ،،،،،

 1. Chessbase_Fritz_Trainer_DVD_5
 2. Mueller - Chess Endgames 1 FIXED (SDVL16bit)
 3. Mueller - Chess Endgames 2 - Rook Endgames SDVL16bit)
 4. Mueller - Chess Endgames 3 — major piece endgames (SDVL16bit)
 5. Mueller - Chess Endgames 4 — Strategical Endgames (SDVL16bit)
 6. Mueller - Chess Endgames 5
 7. Mueller - Chess Endgames 6 - Endgame Principles Domination &،،،،، Prophylaxis
 8. Mueller - Chess Endgames 7 - Endgame Principles Weaknesses &،،،،، Fortresses
 9. Mueller - Chess Endgames 8
 10. Mueller - Chess Endgames 9 - Rook And Minor Piece
 11. Mueller - Chess Endgames 10 - Rook And Two Minor Pieces - SDVL
 12. Mueller - Chess Endgames 11-English SDVL
 13. Mueller - Chess Endgames 12 - Rook vs Knight-SDVL
 14. Mueller - Chess Endgames 13
 15. Mueller - Chess Endgames 14

 ،،،،،
 ،،،،،Chessbase_Fritz_Trainer_DVD5
King - Power Play 1 - Matting Patterns
King - Power Play 2 - Attacking the
King King - Power Play 3 - Pawn Storm (SDVL 16bit)
King - Power Play 4 - Start Right (SDVL 16bit)
King - Power Play 5 - Pawns
King - Power Play 6 - Pawns, Pieces &،،،،، Plans (SDVL 16bit)
King - Power Play 7 - Improve your Pieces
King - Power Play 8 - Knights and Bishops (SDVL 16bit)
King - Power Play 9
King - Power Play 10 - Calculation
King - Power Play 11 - Defence
King - Power Play 12 - The Hedgehog 16bit-SDVL 56MB
King - Power Play 13 - Squeeze
King - Power Play 14 - Test your tactics-SDVL
King - Power play 15 - Practical Pawn Endings
King - Power Play 16
King - Power Play 17 - Attack with 1..
King - Power Play 18 - The Sicilian Najdorf - A Repertoire for Black
King - Power Play 19 - Attack with 1.. Part 2
King Power Play 20 Test Your Attacking Chess


 ،،،،،

Chessbase Fritz Trainer DVD 6

PowerBook -chessbase13


Master Class Vol.01 - Bobby Fischer
Master Class Vol.01 - Bobby Fischer (SDVL16)
Master Class Vol.2 - Mihail Tal
Mihail Marin - Winning against the Grunfeld
 
Robert Ris - A Black Repertoire against the Two Knights - Databases
Shirov Endgame Fireworks
Shirov_And Action!- How To Crown  ،،،،،،،،،،،،،،،،،Positional Play By Tactics
Chessbase - Tal (Audio) _ Extras
Chess-Chessbase media files-French Defense
Colin Crouch - Attacking Technique (Batsford Chess 1996)_new
Kasparov - How I became World Champion.html Vol1
Kasparov Queen Gambit
King - New ideas in the Najdorf (60Min)
King Power Play 20 Test Your Attacking Chess(small)
Kramnik my rise
Martin -First Steps in Endgames
chessbase 13 
Chessbase Fritz Trainer all DVD سری کامل فیلمهای آموزشی chessbase
تعداد dvd 10 دی وی دی
Loading...